Obiective:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale bazate pe inovare și dezvoltare durabilă pentru 300 de persoane din Regiunea Centru, în vederea încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin înființarea a 36 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zonă urbană și subvenționarea acestora cu cca 33.300 euro prin schema de ajutor de minimis România Start Up Plus.

Obiectivele specifice:

  1. Creșterea nivelului de conștientizare pentru minim 300 de persoane privind oportunitățiile oferite de proiect pentru încurajarea antreprenoriatului prin activități de informare și promovare – organizarea unor caravane de informare în fiecare județ din Regiunea Centru (Covasna, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba, Brașov).
  2. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale a minim 300 de persoane, din care cel puțin 150 de femei, prin activități de formare profesională (teorie și practică) bazată pe inovare și dezvoltare durabilă. În fiecare județ din Regiunea Centru vor fi formate profesional cel puțin 20 de persoane.
  3. Dezvoltarea a 2 centre de sprijin pentru inițierea afacerilor pentru dezvoltarea spriritului și a aptitudinilor antreprenoriale la nivelul Regiunii Centru, care vor acorda asistentă celor 36 de noi întreprinderi subvenționate în cadrul schemei de ajutor de minimis.

Vor fi înființate cel puțin 2 start up-uri în fiecare județ din regiunea Centru, dar se vor crea și alte 3 noi întreprinderi până la sfârșitul proiectului, în afara celor 36 subvenționate. Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în cadrul concursului, în vedera acordării ulterioare a ajutorului de minimis, vor efectua un stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale a cărei activitate economică face parte din aceași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Aceste persoane vor beneficia de mentorat premergător înființării și demarării întreprinderilor. Cele două centre vor susține și promova cele 36 de întreprinderi înființate și finanțate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea implementării proiectului.

  1. Planurile de afaceri finanțate din cadrul proiectului vor propune:

-măsuri ce vor promova dezvoltarea durabilă (cel puțin 10% din planurile de afaceri), prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate;

-activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor (cel puțin 10% din planurile de afaceri);

-măsuri ce vor promova concret inovarea socială (cel puțin 10% din planurile de afaceri);

-măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări (cel puțin 25% din planurile de afaceri);

  1. Dezvoltarea și implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru subvenționarea a 36 de noi întreprinderi.

În acest sens, proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului Axei Prioritare 3 a POCU, de creștere a ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din mediul urban.

Proiectul are în vedere atingerea obiectivului operațional ale OS 3.7 prin:

-formarea profesioanală pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 300 de persoane, contribuind astfel la dezvoltarea spiritului antreprenorial;

-subvenționarea a 36 de noi întreprinderi, contribuind astfel la creșterea numărului de afaceri din regiunea Centru. În ceea ce privește, beneficiile aduse grupului țintă alcătuit din persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), merită subliniat, în primul rând faptul că programul de formare profesională oferit în cadrul proiectului va fi construit într-o manieră care va permite dezvoltarea unor competențe transversale precum creativitatea, spiritul de inițiativă antreprenorială, dar și capacitatea de a inova și gestiona o afacere cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, a egalității de șanse și a nediscriminării, precum și promovarea egalității între femei și bărbați. În al doilea rând, subvenționarea firmelor nou înființate, că urmare a participării la concursul de selecție a planurilor de afaceri, reprezintă un beneficiu major pentru grupul țintă, deoarece acesta se va putea bucura de o infuzie consistență de capital, întrucât fiecare din cele 36 de idei de afaceri selectate va beneficia de o subvenție în cuantum de maxim 33.300 de euro.

  1. Crearea a minim 72 de noi locuri de muncă (cel puțin 2 pentru fiecare întreprindere), care vor fi menținute cel puțin 6 luni în etapa II, respectiv 6 luni în etapa a III-a a proiectului.

Cel puțin 20 de locuri de muncă nou create vor fi pentru persoane din categorii defavorizate, astfel proiectul va promova egalitatea de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități). Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că prin intermediul acestui proiect, alte persoane vor putea beneficia de un sprijijn specializat în vederea înființării de noi firme, prin activitățile de asistentă furnizate la sediul celor 2 centre de sprijin al afacerilor, întrucât unul din indicatorii suplimentari urmăriți de proiect este înființarea a 3 noi întreprinderi, în afară celor care vor fi subvenționate în cadrul schemei de ajutor de minimis, până la finalizarea proiectului.

  1. Elaborarea unui studiu privind mediul antreprenorial la nivel local/regional, ca și rezultat al activităților proiectului, ce poate fi transferat către alt grup țintă, alt sector.